TRANG TIỆN ÍCH QUẢN LÝ KHO

NHẬT KÝ KHO 

KIỂM ĐẾM, XUẤT NHẬP. Điền form dưới đây cho từng sản phẩm

nhật ký XỬ LÝ ĐƠN HÀNG

Nhập theo từng ngày, upload ảnh các đơn hàng